„VVG - savanoriška, bent tris sektorius 
jungiančių privačių, visuomeninių, 
valstybinių ir vietos valdžios organizacijų 
asociacija, turinti aiškiai apibrėžtą 
atstovaujamą teritoriją, organizacinę struktūrą“

Svetainės medis Klauskite
Apie mus |Bendruomenės |Klauskite |Kontaktai

  

 

Apie mus
Privatumo politika 2018.06.08

Biržų rajono vietos veiklos grupė  (toliau – Biržų r. VVG) (juridinio asmens kodas 300050981, buveinės adresas J. Janonio g. 2, LT-41148 Biržai , tel. 8(450) 31551) yra Jūsų duomenų valdytojas ir yra atsakingas už Jūsų asmeninės informacijos, kurią atskleidžiate Biržų r. VVG, apsaugą.

Biržų rajono vietos veiklos grupė asmens duomenų tvarkymą vykdo vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 2016/679 (Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu) ir Biržų r. VVG pirmininko patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, kurie  nustato fizinių asmenų duomenų tvarkymą.

I.            Tvarkomi asmens duomenys ir tvarkymo pagrindas.

 Jūsų duomenis mes tvarkome tik:

* gavę Jūsų aiškiai išreikštą sutikimą, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais Biržų r. VVG apibrėžtais tikslais;

* sudarant ir vykdant sutartis su Jumis;

* jei tai būtina vykdant Biržų r. VVG teisines prievoles.

 Jūsų duomenys Biržų r. VVG tvarkomi teisėtu, skaidriu ir sąžiningu būdu, iš anksto apibrėžtais tikslais, užtikrinant duomenų mažinimo principą (t. y. renkant tik tiek duomenų, kiek jų reikia paslaugai suteikti), užtikrinant Jūsų duomenų tikslumą ir savalaikį atnaujinimą, užtikrinant duomenų saugumą ir saugojimą ne ilgiau nei to reikia numatytiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

 
     II.                Duomenų valdytojas ir tikslas.

 Biržų r. VVG Jūsų asmens duomenis renka ir tvarko šiais tikslais*:

 

Klientų aptarnavimo tikslu   

 Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta (miesto pavadinimas)), atstovaujamas juridinis asmuo ir jo duomenys (pavadinimas, įmonės kodas, buveinės vieta). Atskirais atvejais, kai tai būtina paslaugų poveikiui ir stebėsenai užtikrinti, tvarkomi šie klientų duomenys – lytis ir amžius.

 
Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu

  Sutarties šalį atstovaujančio fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas,). Kai sutarties šalis – fizinis asmuo – papildomai prašoma pateikti informaciją apie asmens kodą ir atsiskaitomosios sąskaitos numerį.

 

Tiesioginės rinkodaros tikslu

 Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas,)

 

Teikiamų paslaugų poveikio vertinimo tikslu

 Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas,), atstovaujamas juridinis asmuo ir jo duomenys (įmonės pavadinimas, kodas, buveinės vieta, kiti tvarkomi juridinio asmens duomenys)

 
Viešojo administravimo tikslu

 Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas,), atstovaujamas juridinis asmuo ir jo duomenys (įmonės pavadinimas, kodas, buveinės vieta, kiti tvarkomi juridinio asmens duomenys)

 

 Vietos projektų teikimo ir įgyvendinimo tikslais

 Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta (miesto pavadinimas)), atstovaujamas juridinis asmuo ir jo duomenys (pavadinimas, įmonės kodas, buveinės vieta). Sutarties šalį atstovaujančio fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas,).

 Kai pateikėjas  – fizinis asmuo – papildomai prašoma pateikti informaciją apie asmens kodą ir atsiskaitomosios sąskaitos numerį. Kai pateikėjas  – juridinis  asmuo – papildomai prašoma pateikti informaciją organizacijos kodą, registraciją ir atsiskaitomosios sąskaitos numerį.

 

*Čia neminime vidaus administravimo tikslais (personalo valdymo, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymo ir naudojimo tikslais (tame tarpe viešųjų pirkimų vykdymo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo), raštvedybos tvarkymo tikslais) tvarkomi darbuotojų, prekių ir paslaugų tiekėjų ir jų darbuotojų bei klientų ir jų darbuotojų asmens duomenys.

 

 Biržų rajono vietos veiklos grupė nerenka ir netvarko specialių kategorijų Jūsų asmens duomenų, išskyrus Įstaigos personalo duomenis, tvarkomus vidaus administravimo tikslais. Specialių kategorijų asmens duomenys –  duomenys, susiję su Jūsų rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimai, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie Jūsų teistumą.

 

III.             Asmens duomenų šaltinis.

Biržų r. VVG tvarkome tiesiogiai iš Jūsų pačių gautus asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate, kai kreipiatės dėl Įstaigos teikiamų paslaugų ir jomis naudojatės, pildote duomenų ir registracijos į renginius anketas. Taip pat Jūsų duomenis Biržų r. VVG gauna iš juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, savininkas ar kitaip su juridiniu asmeniu susijęs asmuo.

Iš trečiųjų šalių (LR Statistikos departamentas, info Lietuva ar kt.) Jūsų duomenis renkame tik tiek, kiek tai susiję su Jūsų atstovaujamu juridiniu asmeniu paslaugų teikimo poveikio vertinimo tikslais.

 

IV.             Asmens duomenų gavėjai.

Įstaigos tvarkomi Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti trečiajai šaliai:

*  tik rašytinio susitarimo su trečiąja šalimi pagrindu;

*  tik iš anksto informavus duomenų subjektą apie jo duomenų perdavimą trečiosioms šalims;

*  tik gavus aiškiai išreikštą Jūsų sutikimą tokiam perdavimui atlikti.

 

Jūs būsite iš anksto informuoti apie bet kokius Biržų r. VVG vykdomus Jūsų asmens duomenų perdavimo veiksmus.

 

V.                Asmens duomenų saugojimo terminas.

Jūsų duomenis Biržų r. VVG saugo ne ilgiau nei to reikia tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti, pasiekti arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai. Aktyvioje duomenų bazėje asmens duomenys tvarkomi Biržų r. VVG Taisyklėse nustatyta tvarka ir vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais. Suėjus duomenų saugojimo aktyvioje duomenų bazėje terminui, asmens duomenys perkeliami į archyvą. Suėjus archyvavimo terminui popierine ir skaitmenine forma saugomi duomenys sunaikinami Biržų r. VVG įgalioto darbuotojo.

 

VI.             Asmens duomenų tvarkymo sąlygos

 

Biržų rajono vietos veiklos grupė  įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Įstaigos darbuotojai, tvarkantys Jūsų asmens duomenis, yra pasirašę įsipareigojimus laikyti paslaptyje bet kokią su Jūsų asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas. Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikinti taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.

  

VII.          Jūsų teisės

 *  teisę būti informuotiems apie savo asmens duomenų tvarkymą URVVG;

 *  teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

 *  teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

 *  teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);

 *  teisę, kad duomenys būtų perkelti;

 *  teisę apriboti duomenų tvarkymą;

 *  teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

 

Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundus ar pranešimus Jūs galite teikti Biržų r. VVG elektroniniu paštu: info@birzuvvg.lt , tel. 8 450 31551.

 

Atsakymą į Jūsų Prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos.

 

Ši privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. Ji gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų vidaus pasikeitimus. Apie pakeitimus mes pranešime savo interneto svetainėje: www.birzuvvg.lt

 

 

 

back   Atgal

 

Paieška:
Naujienų prenumerata:

 

 
Renginių kalendorius
tarp
2019 metų sausis
Pr A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
tarp

Biržų rajono vietos veiklos grupė 

Įmonės kodas: 300050981

J. Janonio g. 2, LT-41138 Biržai. 
Tel./faks.: 8 (450) 31 551 
El. paštas: info@birzuvvg.lt
Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo paslaugos web design