Svetainės medis Klauskite
Apie mus |Bendruomenės |Klauskite |Kontaktai
 
Apie VVG ir jos veiklą
Apie vietos veiklos grupę ir jos veiklą 2015.07.10


Vietos veiklos grupės. Kas tai?

Lietuvoje vietos veiklos grupės (toliau VVG) buvo pradėtos kurti nuo 2004 metų. VVG - ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio valdymo organas, turintis sprendimų priėmimo teisę, atstovauja įvairių vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų interesams, t.y. ne mažiau kaip 35 proc. ir ne daugiau kaip 49 proc. valdymo organų narių sudaro VVG teritorijoje įsteigtoms ir veikiančioms bendruomeninėms organizacijoms ir kitoms NVO, iki 35 proc. – verslo atstovai ir iki 30 proc. – vietos valdžios atstovai. VVG nariai – tai bendraminčiai savanoriai asmenys ar organizacijų atstovai, siekiantys gerinti gyvenimo kokybę kaime.
VVG svarbiausi atstovaujamos teritorijos gyventojų interesai. Juk kas geriau žino, kas geriausiai galėtų pagerinti kaimiškų vietovių gyvenimo kokybę, jei ne patys toje teritorijoje gyvenantys asmenys? Todėl VVG valdymo organo didžiąją dalį sudaro nevyriausybinių organizacijų atstovai. Tokiu būdu yra užkertamas kelias „nuleistiems iš viršaus“ sprendimams. VVG tikslas yra efektyviai pasinaudoti parama, siekiant sustiprinti atstovaujamos teritorijos kaimiškųjų vietovių plėtrą.
VVG rengia ir administruoja ES ir valstybės lėšomis finansuojamą kaimo vietovių plėtros strategiją, kuri įgyvendinama per vietos projektus. VVG veikla labiausiai domisi kaimiškų vietovių organizacijos ir jų gyventojai. Todėl būtent atstovaujamos teritorijos aktyvūs ir suinteresuoti savo gerove gyventojai ne tik žino, kas yra VVG, bet ir aktyviai dalyvauja bei naudojasi jos teikiamomis galimybėmis teikdami ir įgyvendindami vietos projektus.


VVG – atvira organizacija

Kiekviena VVG privalo viešinti apie savo veiklą, įgyvendintus projektus vadovautis suteiktos paramos viešinimo taisyklėmis. Pagrindinės viešinimo priemonės: stendas, viešinimas internetiniame tinklapyje, bei viešinimas regioninėje spaudoje. Stenduose, kurie būna išskleidžiami įvairiuose renginiuose, atsispindi pagrindinė informacija apie įgyvendinamus projektus. Taip pat kiekviena VVG privalo turėti internetinį tinklapį - dažniausia ir pigiausia jų veiklos viešinimo priemonė. Kita ne ką mažiau svarbi viešinimo priemonė – viešinimas per regioninę spaudą. VVG pagal savo finansines galimybes talpina pagrindinę informaciją apie vykdomą veiklą: pirmiausia – kvietimus teikti vietos projektų paraiškas, apie organizuojamus renginius ar nuveiktus darbus.

Finansavimo dydis priklauso nuo gyventojų skaičiaus

Kokie VVG finansai ir koks yra jos valdomas turtas? Jokia paslaptis, kad parengtos strategijos įgyvendinimui VVG skirtas paramos dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Paramos skyrimo vietos plėtros strategijoms įgyvendinti tvarka ir Paramos dydžio skaičiavimo metodika patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu. Metodikos pagrindinis rodiklis – VVG atstovaujamos teritorijos kaimiškų vietovių gyventojų skaičius. Taigi, kuo daugiau gyventojų VVG atstovaujamoje teritorijoje, tuo didesnė suma skirta jos strategijos įgyvendinimui. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad VVG neskirsto ir nedalija pinigų. VVG organizacija strategijos įgyvendinimą. Strategija igyvendinama per projektus, kuriuos administruoja pati VVG. T.y. rengia taisykles, šaukia kvietimus teikti vietos projektų paraiškas, konsultuoja paraiškų rengimo ir kitais klausimais, VVG valdyba su Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau - Agentūros) atstovu tvirtina vietos projektų paraiškas. Taip pat rengia vietos projektų vykdymo sutartis, administruoja vietos projektus, tikrina vykdomus projektus, priima ir vertina mokėjimo prašymus, tikrina viešuosius pirkimus ir atlieka kitus jai priskirtus darbus. Kokiai sumai rengiami projektai, priklauso nuo vietos projektų vykdytojų poreikių, kurie taip pat privalo vadovautis specialiosiose taisyklėse numatytomis didžiausiomis ir mažiausiomis paramos lėšų sumomis.

Kokiomis lėšomis disponuoja VVG

VVG disponuoja tik administracijai skirtomis lėšomis t.y. apytiksliai 17 proc. visų strategijos įgyvendinimui skirtų lėšų. Šios lėšos naudojamos darbuotojų užmokesčiui, nuomos, komunalinių paslaugų išlaidoms, vietos projektų vertintojų pirkimui, biuro įrangos pirkimui, kanceliarinėms prekėms, ryšio išlaidos ir kitoms taisyklėse numatytoms išlaidoms. Visos išlaidos yra patiriamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu. Kiekvienas pirkimas yra tikrinamas Agentūros, bei nustačius neatitikimus yra nekompensuojamas. Todėl pirkimai atliekami tik pagal leistinas išlaidų kategorijas ir kaip to reikalauja viešųjų pirkimų įstatymas. Visas įgytas turtas (biuro įranga, baldai, strategija ir t.t) yra apskaitomas ūkio balanse. Įgytas prekes taip pat tikrina ir įvertina Agentūra.
Visas kitas lėšas, skirtas vietos projektų įgyvendinimui skirsto Agentūra ir pagal VVG pateiktus mokėjimo prašymus tiesiogiai perveda vietos projektų vykdytojams. Už šias lėšas įgytas turtas yra apskaitomas vietos projektų vykdytojų ūkio balansuose ir yra jų nuosavybė. Vietos projektų mokėjimo prašymus ir viešuosius pirkimus tikrina VVG ir Agentūra.
Kaip ir kiekviena organizacija ar fizinis asmuo, gaunantis ES paramą, VVG veiklą prižiūri ir kontroliuoja Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Ką veikia Biržų r. VVG?

Biržų r. VVG įsikūrusi 2004 m. iškarto pradėjo dalyvauti projektinėje veikloje ES struktūriniuose fonduose ir Valstybės paramoje . Tais pačiais metais, VVG parengė „Biržų r. savivaldybės kaimo vietovių studiją ir bandomąją integruotą strategiją“, tačiau pirmasis bandymas nebuvo sėkmingas – Agentūra nepatvirtino parengtos strategijos.
2005 m. kartu su latvijos partneriaisbuvo parengtas tarptautinis projektas su Latvija Interreg III B programa „Turizmo vystymas palei Mėmele/Nemunėlio upę" DETOMENE, kuris sėkmingai buvo įgyvendintas 2007 m., o projekto rezultatais iki šiol naudojasi, ne tik vietos gyventojai, bet ir kiti atvykstantys svečiai. Buvo sukurta turistinė vandens trasa, kuria galima plaukti baidarėmis vienos, dviejų arba trijų dienų maršrutais. Įrengtos prieplaukos, pavėsinės, lauko WC. Ši trasa tapo labai populiari, kas suteikia prielaidų tolimesniam vandens turizmo plėtojimui.
2008 m. Biržų r. VVG parengė projektą „Biržų r. VVG techninės bazės stiprinimas ir veiklos viešinimas“, kurio dėka buvo nupirkta kompiuterinė įranga, baldai bei sukurtas internetinis tinklapis.
2008-2009 m. VVG parengė projektą „Biržų rajono vietos veiklos grupės kaimo vietovių studijos ir vietos plėtros strategijos atnaujinimas“, projekto įgyvendinimo metu buvo parengta „Biržų rajono savivaldybės vietos plėtros strategija iki 2013 m.”, šiuo metu, tai pagrindinis Biržų r. VVG įgyvendinamas projektas, kuris pradėtas įgyvendinti 2010 m. sausio mėn, o projekto planuojama pabaiga 2015 m. rugsėjo mėn.

Strategijos įgyvendinimas

Pirmas kvietimas
2010 m. VVG administracija pasirengė pirmajam kvietimui teikti vietos projekų paraiškas. 2011 m. kovo mėn. buvo surinktos pirmosios paraiškos skirtos vietos plėtros strategijos II prioritetui „Socialinė sanglauda – kaimo gyventojų naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ įgyvendinti. Iš viso sulaukta 18 paraiškų. Vietos projektai įvertinti, patvirtinti bei pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys. iki  2012 m. gruodžio 31 d. buvo įgyvendinti visi projektai.
Antras kvietimas
2011 m. spalio mėn. buvo pateiktas antrasis kvietimas teikti vietos projektų paraiškas skirtas strategijos I prioritetui „Teritorinė sanglauda – patrauklios ir patogios gyventi bei dirbti aplinkos kūrimas“ priemonei „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinti. Kvietimo metu buvo sulauktą 22 paraiškų visos jų yra įvertintos ir patvirtintos. 11 pareiškėjų jau pradėjo projektų įgyvendinimą. Likę pareiškėjai rengiasi sutarties pasirašymui.
Trečias kvietimas
Trečiasis kvietimas teikti vietos projektų paraiškas paskelbtas 2012 m. gegužės mėn 3 d. Kvietimas skirtas II prioriteto „Socialinė sanglauda – kaimo gyventojų naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ ir III prioriteto „Kaimo gyventojų užimtumo ir pajamų didinimas, remiant smulkų verslą“ įgyvendinimui. Sulaukta 16 vietos projekto paraiškų pagal II prioritetą ir 3 vietos projekto paraiškos pagal III prioritetą. Šiuo metu vyksta vietos projektų vertinimas.

Ketvirtas kvietimas

Ketvirtas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas paskelbtas 2012 m. gruodžio 3d. Kvietimas skirtas strategijos I prioritetui „Teritorinė sanglauda – patrauklios ir patogios gyventi bei dirbti aplinkos kūrimas“ priemonei „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ ir III prioriteto „Kaimo gyventojų užimtumo ir pajamų didinimas, remiant smulkų verslą“ priemonei "Kaimo turizmo veiklos skatinimas" įgyvendinimui. Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas galioja iki 2013 m. vasario 4 d.

Biržų r. VVG vykdomi projektai
Mokymų projektas
2010 m. parengtas projektas „Mus vienija bendri tikslai“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemones „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“. Projekto metu rengiami mokymai siekiant pagerinti strategiją administruojančių asmenų bei vietos projektų vykdytojų žinias bei įgūdžius paraiškų rengimo, projektų įgyvendinimo, administravimo bei kitais klausimais. Vietos projektų rengėjų aktyvumui skatinti rengiamos išvykos Lietuvoje ar užsienyje. Išvykų tikslas – pamatyti jau įgyvendintus projektus, pasisemti patirties ir gerų idėjų ir pan.. Projekto planuojama pabaiga 2014 m. lapkričio mėn.
2010 m. įgyvendino projektą - konferencija „Biržų rajono kaimų perspektyva pasinaudojant ES parama pritaikant LEADER metodą". Konferencijos metu didelis dėmesys buvo skirtas Biržų krašto amatininkams.
„Nacionalinis kaimo tinklas“ projektai
Biržų r. VVG yra Lietuvos kaimo tinklo narė ir šiuo metu įgyvendina 2011 m. gegužės mėn. Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateiktą projektą „Galimybės ir perspektyvos plėtojant smulkų ir vidutinį verslą Biržų rajono vietos veiklos grupės teritorijoje. 2012 m. kovo mėnesį vyko informacinis renginys, kurio metu buvo pristatytos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros tendencijos Biržų kaimo vietovėse. Atliekamas tyrimas „Smulkaus ir vidutinio verslo galimybės ir perspektyvoms kaime išaiškinti“. Apibendrinti tyrimo rezultatus ruošiamasi išleisti leidinį.
Biržų r. VVG 2012 m. balandžio mėn. pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai projektą „LEADER įgyvendinimo Biržų rajono vietos veiklos grupės atstovaujamoje teritorijoje monitoringas“. Įgyvendinant projektą bus parengta LEADER įgyvendinimo Biržų r. VVG atstovaujamoje teritorijoje monitoringo metodika, nustatyti kaimo plėtros pokyčiai Biržų r. savivaldybės teritorijoje, Biržų r. VVG įgyvendinamos LEDAER programos svarba kaimo plėtrai, partnerystės stiprinimo gairės.
Tarpteritorinis bendradarbiavimas
Biržų rajono vietos veiklos grupė kartu su Rokiškio rajono ir Pasvalio rajono vietos veiklos grupėmis parengė teritorinį projektą „Informacinės partnerystės formavimas“. Kaimo gyventojai, užsiimantys namudine veikla ar amatais, dažniausiai neturi galimybių ir gebėjimų reklamuoti savo veiklą ir gaminius bei produktus, o informacinės sklaidos stoka riboja jų galimybes ir pajamas. Projekto metu bus sukurta informacinė internetinė svetainė. Projektui įgyvendinti bus įtraukti socialiniai partneriai (kaimo bendruomenės, bibliotekos, seniūnijos), ir su jų pagalba renkama ir skelbiama informacija apie amatininkus, ūkininkus ir kitus kaimo gyventojus, užsiimančius kokia nors ekonomine, amatų veikla. Projekto paraiška finansavimui gauti pateikta 2012 m. birželio 14 d. Panevėžio teritoriniam paramos administravimo skyriuj pagal Kaimo plėtros programos 4 krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ veiklos sritį „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“.
2012 m. birželio 25 d. Biržų r. VVG viešėjo Bauskės, Rundalės, Iecavos bei Vecumnieki rajonų jaunimo grupių koordinatoriai, kultūros darbuotojai bei Bauskės vietos veiklos grupės atstovės. Buvo sukonkretintos tarptautinio projekto bendros jaunimo iniciatyvų bei tradicinių kultūrinių renginių veiklos. Pagal numatytas veiklas bus skaičiuojamos projekto išlaidos ir ruošiama tarptautinio bendradarbiavimo sutartis. Tarptautinio bendradarbiavimo projekto paraiška bus teikiama rugpjūčio mėn. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę "Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas".

Kiekvieno pastangos bus įvertintos
Kiekvienas įgyvendintas projektas atneš naudą ten gyvenančiam asmeniui. Vienam širdį sušildys surengtas renginys, kitam pasodintas parkas ar suremontuoti bendruomenės namai. Biržų r. VVG tikisi, kad jų veikla neliks nepastebėta, o įdėtas darbas ir atsidavimas atsipirks išvydus patenkintus kaimo gyventojo veidus ir išgirdus garsius šūksnius „Čia gyventi gera!“.

back   Atgal

 

Paieška:
Naujienų prenumerata:

 

 
Renginių kalendorius
tarp
2019 metų vasaris
Pr A T K Pn Š S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
tarp
  Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo paslaugos web design